Burmistrz Morąga ogłasza Konkurs Ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2024 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 przez organizacje pozarządowe.
➡️ Zadanie będące przedmiotem Konkursu Ofert:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Cele szczegółowe zadania:
1. Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym:
• programów informacyjno-edukacyjnych,
• programów środowiskowych,
• programów rówieśniczych,
• programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii,
• programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m. in.: realizacja programów interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym,
• programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem skutecznych strategii profilaktycznych oraz rozwiązań nowatorskich,
• programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
• pozalekcyjnych programów opiekuńczo — wychowawczych,
• działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży jako uzupełnienie oferty w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
• działania street worker’a (pedagoga ulicy) i wyszkolonych liderów młodzieżowych.
2. Realizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. zajęć sportowych, jako nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Realizowanie konkursów promujących zdrowy styl życia.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 70.000,00 zł
Termin realizacji zadania: 22.01.2024 r.- 20.12.2024 r.
Wymagany minimalny wkład finansowy w realizację zadania wynosi 10% wysokości dotacji.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 08.01.2024 r. do godz. 13:00.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „URZĄD MIEJSKI w MORĄGU Biuro Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Dworcowa tel.ax.972373,gkrpamorg@morag.pl www.profilaktyka.morag.pl MORĄG BURMISTRZ MORĄGA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w 2024 ROKU w RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w GMINIE MORĄG NA LATA 2022 2025 PRZEZ ORGANIZACJE Przedmiotem Konkursu jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałani narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, szczególnoÅci dla dziecii młodzieży. Termin realizacji zadania: 22.01.2024 Termin składania ofert: do więcej informacji na stronie: bip.morag.pl -zakładka Profilaktyka Uzależnień (Konkursy Ofert) lub pod nr tel. 2373”