Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • Inicjowanie działań w zakresie:
 1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu oraz członków ich rodzin,
 2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
 1. przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,
 2. kierowanie na badanie biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 3. kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 • Opiniowanie w formie postanowienia wniosków podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Opiniowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, a także przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych.