Burmistrz Morąga ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizatorów zadań w 2024 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025 przez osoby fizyczne.
➡Otwarty Konkurs Ofert obejmuje realizację następujących zadań:
Zadanie 1. Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym:
1. programów informacyjno-edukacyjnych,
2. programów środowiskowych,
3. programów rówieśniczych,
4. programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii,
5. programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m. in.: realizacja programów
interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym,
6. programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem skutecznych strategii
profilaktycznych oraz rozwiązań nowatorskich,
7. programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
8. pozalekcyjnych programów opiekuńczo — wychowawczych,
9. działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży jako uzupełnienie oferty w programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
10. działania street worker’a (pedagoga ulicy) i wyszkolonych liderów młodzieżowych.
Zadanie 2. Realizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. zajęć sportowych, jako nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:
Zadanie nr 1 – 60.000 zł
Zadanie nr 2 – 5.000 zł
Termin realizacji zadania: 22.01.2024 r. - 20.06.2024 r.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 05.01.2024 r. do godziny 14:00.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst