Dnia 14 i 15.01.2020r. powołana przez Burmistrza Morąga Komisja rozpatrzyła wnioski dotyczące IV zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r., „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych”.

Przyznano kwotę 15.165 zł na programy profilaktyczne realizowane w trakcie ferii zimowych, komisja postanowiła podnieść stawki na prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych z 30 zł/h do 40 zł/h.

W dniu 15.01.2020 r. do udziału w obradach komisji zaproszono jako konsultanta merytorycznego Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Pana Marka Siudaka.