Poziom III Program modelowy

 • Fantastyczne Możliwości- szkolny program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej u nastolatków wkraczających w okres dojrzewania.

Poziom II Dobra Praktyka

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, a także wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
 • Archipelag Skarbów- program profilaktyki uniwersalnej adresowany do uczniów w wieku gimnazjalnym, ukierunkowany na ograniczenie zachowań problemowych (używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza) realizowany w formie mityngów w dużych grupach.
 • Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat- program profilaktyki uniwersalnej/selektywnej, adresowany do rodzin, ukierunkowany na ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz zapobieganie innym zachowaniom problemowym młodzieży.
 • Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych- program profilaktyki selektywnej przeznaczony dla dzieci w wieku 10-11 lat. Ma on na celu zmianę statusu społecznego dzieci nielubianych, poprzez rozwijanie ich zdolności decentracji poznawczej i samokontroli emocjonalnej oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Program jest realizowany w formie zajęć warsztatowych dla dzieci w czasie 32 spotkań.
 • Program Spójrz Inaczej (dla klas I-III)program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych. Program może być realizowany w klasach, świetlicach itp. Realizowany jest w sposób ciągły przez 3 lata: w I SP- 22 zajęcia 45-minutowe, w II klasie- 21 zajęć, w III- 25 zajęć.
 • Program trzy koła- program daje możliwość wplatania scenariuszy w rutynową pracę nauczyciela: lekcje i kwadranse wychowawcze, lekcje niektórych przedmiotów, wycieczki, imprezy, akcje klasowe i szkolne, spotkania z rodzicami.
 • Program Unplugged- program dla uczniów w wieku 12-14 lat. 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone przez nauczyciela w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu. Dodatkowo moduł dla rodziców.
 • Program Tutoring szkolny - jako model indywidualnej pracy z uczniem, prowadzi do rozwoju kompetencji wychowawczych nauczycieli, wspiera rozwój samodzielności, odpowiedzialności życiowej i autonomii u uczniów, pozwala też na przyjęcie przez uczniów odpowiedzialności za proces własnego rozwoju i uczenia się.

Poziom I Program Obiecujący

 • Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej- program profilaktyki selektywnej adresowany do młodzieży w wieku 13-19 lat zagrożonej narkomanią i wykluczeniem społecznym
 • Szkolna Interwencja Profilaktyczna- program selektywnej profilaktyki narkomanii skierowany do uczniów, realizowany w formie krótkiej interwencji podejmowanej przez nauczyciela i/lub pedagoga szkolnego.
 • Program Domowych Detektywów (program został oceniony na najwyższy poziom rekomendacji w międzynarodowej bazie programów EDDRA) – szkolny program profilaktyki uniwersalnej dla uczniów w wieku 10-12 lat oraz ich rodziców i nauczycieli, ukierunkowany na zapobieganie inicjacji alkoholowej.
 • Środowiskowa profilaktyka uzależnień- program profilaktyki środowiskowej (selektywnej) adresowany do osób w wieku 10-18 lat.
 • FreD goes net- program wczesnej interwencji adresowany do osób w wieku 15-21 lat używających narkotyków lub alkoholu w sposób okazjonalny.
 • Program Przyjaciele Zippiego- program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-9 lat ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych dzieci.
 • Program profilaktyczno -wychowawczy EPSILON- program promocji zdrowia psychicznego ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci w wieku 7-9 lat oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania.
 • Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych- szkolny program profilaktyki selektywnej adresowany do dzieci nieśmiałych w wieku 10-11 lat, wspomagający ich rozwój psychospołeczny, realizowany w formie 15 dwugodzinnych zajęć warsztatowych w klasie szkolnej.
 • Laboratorium Wiedzy Pozytywnej- program zawiera trzy moduły: moduł dla gimnazjalistów-12 sesji (każda po 2 godziny dydaktyczne), 2 moduły dla rodziców i dla nauczycieli. Laboratorium Wiedzy Pozytywnej koncentruje się na budowaniu i wzmacnianiu umiejętności życiowych.
 • Debata- realizacja tego programu, który ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie”, odbywa się z udziałem 2 prowadzących i trwa w jednej klasie 3 godziny. Standardowo dąży się do organizowania spotkań we wszystkich klasach danego poziomu, optymalnie klasy V i VI, gdyż większość uczniów w tym wieku jest przed inicjacją alkoholową. Nauczyciele (zwłaszcza wychowawcy klas) są obecni na zajęciach.
 • Program Nauki Zachowania- proces wprowadzania tego programu do szkoły składa się z czterech etapów: *szkolenie realizatorów prowadzone dla całych rad pedagogicznych lub dla grup zainteresowanych nauczycieli z różnych szkół. Trwa ono 10 godzin dydaktycznych i ma formę jednodniowego warsztatu, *trening nastawiony na rozwój umiejętności praktycznych przeznaczony dla wybranych nauczycieli. Czas trwania treningu to 25-30 godzin dydaktycznych realizowanych w dwu-trzydniowym bloku warsztatowym, *konsultacje dla realizatorów w trakcie realizacji programu w szkole, *forum liderów- cykliczne spotkania szkoleniowe liderów programu,  *forum liderów- cykliczne spotkania szkoleniowe liderów programu, którzy koordynują i realizują program w szkołach.
 • Program Spójrz Inaczej (dla klas IV-VI)- program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV-VI szkół podstawowych- zajęcia w ramach tego programu w klasach 4-6 są w założeniu kontynuacją zajęć prowadzonych w klasach 1-3. W IV klasie realizowanych jest 25 zajęć 45-minutowych, w V klasie – 26 zajęć, w VI- 28 zajęć. Realizator przeprowadza także dwa spotkania z rodzicami .
 • Program ARS, czyli jak dbać o miłość- program dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Program jest podzielony tematycznie na trzy części (optymalnie 12 godzin). Część pierwsza ARS VIVENDI- sztuka życia jest poświęcona zagadnieniom konsekwencji używania substancji psychoaktywnych dla zdrowia i życia. Część druga ARS AMANDI- sztuka kochania jest poświęcona omówieniu konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych dla różnych aspektów miłości i związków intymnych kobiety i mężczyzny. Część trzecia ARS GENERANDI- sztuka rodzenia dotyczy zagadnienia konsekwencji używania substancji psychoaktywnych dla zdrowia prokreacyjnego i zdrowia potomstwa.
 • Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk- 8 modułów szkoleniowych dla nauczycieli (ponad 100 godzin pracy), rozłożonych na jeden rok szkolny. Głównym celem programu jest wzmocnienie w uczniach agresywnych ich odporności, zgodnie z koncepcją resilience, poprzez wyposażenie wychowawców w kompetencje, które umożliwią budowanie więzi i wsparcia pomiędzy wychowawcami a uczniami agresywnymi, a także kompetencje w zakresie stwarzania w klasie warunków sprzyjających uzyskiwaniu przez uczniów agresywnych akceptacji i wsparcia ze strony innych uczniów.
 • Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej- adresatem są uczniowie klas III-VI szkół podstawowych. Celem programu jest rozwijanie w uczniach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie podstawy optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć z dziećmi nauczyciel lub wychowawca uczestniczy w 14-godzinnym szkoleniu dla realizatorów. Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi ma na celu przygotowanie nauczycieli do realizowania zajęć z uczniami, zapoznanie z zawartością programu, metodyką i materiałami do prowadzenia zajęć. Na podstawie szkolenia, a także otrzymanych scenariuszy zajęć-nauczyciel prowadzi z uczniami 30 spotkań (trwających ok. 1 godziny lekcyjnej każde), po 3 spotkania do każdego z 10 tematów programu.